مرور برچسب

سی تی آنژیوگرافی

سی تی آنژیو قلب چگونه انجام می شود؟

سی تی آنژیو گرافی چیست؟ سی تی آنژیو عروق کرونر از اسکن توموگرافی کامپیوتری، جهت تصویر برداری از شریان های کرونری قلب در حال تپیدن، استفاده می کند. این شریان ها، خون مورد نیاز عضله قلب را به آن می رسانند و بیماری این عروق (آترواسکلروز یا…